Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_scalar() trong PHP

Hàm is_scalar() sẽ kiểm tra biến có thuộc 1 trong các kiểu logic, số ngyên, float, chuỗi hay không. Nếu có hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_scalar( $var);

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code
function show_var($var) 
{
  if (is_scalar($var)) {
    echo $var . "<br />";
  } else {
		echo "<pre>";
		print_r($var);
		echo "</pre>";	
  }
}
$num = 24.08;
$str = 'freetuts.net';
$language = array(
	"php",
	"css",
	"html"
);
show_var($num);
show_var($str);
show_var($language);

Kết quả
24.08
freetuts.net
Array
(
  [0] => php
  [1] => css
  [2] => html
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP