Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_uploaded_file() trong PHP

Hàm is_uploaded_file() sẽ kiểm tra xem tệp có phải đã được tải lên bằng HTTP POST hay không.

Cú pháp

Cú phápis_uploaded_file( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file đã được đặt tên theo tên tệp trong quá trình tải lên bằng HTTP POST. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_uploaded_file() mình lấy từ trang chủ php.net:

Code
if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
   echo "File ". $_FILES['userfile']['name'] ." uploaded successfully.\n";
   echo "Displaying contents\n";
   readfile($_FILES['userfile']['tmp_name']);
} else {
   echo "Possible file upload attack: ";
   echo "filename '". $_FILES['userfile']['tmp_name'] . "'.";
}

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP