Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_writable() trong PHP

Hàm is_writable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền ghi hay không.

Cú pháp

Cú phápis_writable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file tồn tại và có quyền ghi, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_writable():

Code
function checkWriteable( $path){
	if (is_writable($path)) {
		return $path . " có thể ghi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể ghi <br />";
	}
}
echo checkWriteable("test.txt");
echo checkWriteable("/css/");
echo checkWriteable("something");
});

Kết quả
test.txt có thể ghi 
/css/ không thể ghi 
something không thể ghi 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP