Hàm is_writable() trong PHP

Hàm is_writable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền ghi hay không.

Cú pháp

Cú phápis_writable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file tồn tại và có quyền ghi, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_writable():

Code
function checkWriteable( $path){
	if (is_writable($path)) {
		return $path . " có thể ghi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể ghi <br />";
	}
}
echo checkWriteable("test.txt");
echo checkWriteable("/css/");
echo checkWriteable("something");
});

Kết quả
test.txt có thể ghi 
/css/ không thể ghi 
something không thể ghi 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP