Hàm lstat() trong PHP

Hàm lstat() sẽ lấy thông tin của file hoặc đường dẫn tượng trưng truyền vào.

Cú pháp

Cú pháplstat( $filename);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn tương đối, hoặc tên file cần lấy thông tin.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng thông tin của đường dẫn truyền vào. Nếu thất bại hàm trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm lstat():

Code
$filename = 'test.txt';

echo "<pre>";
print_r(lstat($filename));
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 0
  [2] => 33206
  [3] => 1
  [4] => 0
  [5] => 0
  [6] => 2
  [7] => 10
  [8] => 1494244328
  [9] => 1494406094
  [10] => 1494244328
  [11] => -1
  [12] => -1
  [dev] => 2
  [ino] => 0
  [mode] => 33206
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 2
  [size] => 10
  [atime] => 1494244328
  [mtime] => 1494406094
  [ctime] => 1494244328
  [blksize] => -1
  [blocks] => -1
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net