Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm lstat() trong PHP

Hàm lstat() sẽ lấy thông tin của file hoặc đường dẫn tượng trưng truyền vào.

Cú pháp

Cú pháplstat( $filename);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn tương đối, hoặc tên file cần lấy thông tin.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng thông tin của đường dẫn truyền vào. Nếu thất bại hàm trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm lstat():

Code
$filename = 'test.txt';

echo "<pre>";
print_r(lstat($filename));
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 0
  [2] => 33206
  [3] => 1
  [4] => 0
  [5] => 0
  [6] => 2
  [7] => 10
  [8] => 1494244328
  [9] => 1494406094
  [10] => 1494244328
  [11] => -1
  [12] => -1
  [dev] => 2
  [ino] => 0
  [mode] => 33206
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 2
  [size] => 10
  [atime] => 1494244328
  [mtime] => 1494406094
  [ctime] => 1494244328
  [blksize] => -1
  [blocks] => -1
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP