Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm md5() trong PHP

# Description

Hàm md5() trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang dạng một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5 (32 bít).

Trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu.

# Parameters

Cú phápstring md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:
    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

# Example

Mã hóa với $row_output = false

$str = 'freetuts.net';

echo md5($str); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

// hoặc

echo md5($str, false); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

Mã hóa với $row_output = true

$str = 'freetuts.net';

echo md5($str, true); // ƒaquưŒôpÔ¯ez(̃ùŽ
Hàm này khá là đơn giản nên mình không giải thích gì thêm.

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP