Hàm mkdir() trong PHP

Hàm mkdir() sẽ tạo mới thư mục theo đúng đường dẫn truyền vào.

Cú pháp

Cú phápmkdir( $filename, $mode, $recursive, $context);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn sẽ tạo thư mục.
  • $mode là quyền của thư mục, mặc định là 0777.
  • $recursive là tham số, mặc định là False, nếu mang giá trị True sẽ cho phép tạo các thư mục lồng nhau.
  • $context mô tả về ngữ cảnh.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu tạo thư mục thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mkdir():

Code
mkdir("/path/to/my/dir", 0700);

Sử dụng tham số recursive:

Code
$structure = './depth1/depth2/depth3/';
if (!mkdir($structure, 0777, true)) {
    die('Tạo thư mục không thành công');
}

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net