Hàm mktime() trong PHP

Hàm mktime() sẽ lấy timestamp của thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápmktime( $hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

Trong đó:

  • $hour là tham số chỉ giờ.
  • $minute là tham số chỉ phút.
  • $second là tham số chỉ giây.
  • $month là tham số chỉ tháng.
  • $day là tham số chỉ ngày.
  • $year là tham số chỉ năm.

Kết quả trả về

Hàm mktime() sẽ trả về số nguyên là timestamp của thời điểm truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm mktime():

Code
$timestamp = mktime(21,30,45,5,19,2013);
echo "Ngày: ". date("H:i:s d/m/Y", $timestamp) . "<br />";
echo "Timestamp: " . $timestamp;

Kết quả
Ngày: 21:30:45 19/05/2013
Timestamp: 1368973845

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net