Hàm mysql_close() trong PHP

Hàm mysql_close() sẽ đóng lại một kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysql_close( $link);

Trong đó:

  • $link là kết nối MySQL trước đó. Nếu nó không được truyền vào, hàm sẽ đóng kết nối MySQL gần nhất.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đóng kết nốt thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysql_close():

Code
$link = @mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysql_close($link);

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net