Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysql_connect() trong PHP

Hàm mysql_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.

Cú pháp

Cú phápmysql_connect( $host, $username, $pass);

Trong đó:

  • $host là tên hosting.
  • $username là tên người dùng MySQL.
  • $pass là mật khẩu của người dùng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một resource đại diện cho kết nối với MySQL server.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysql_connect():

Code
$link = @mysql_connect('localhost', 'roor', '');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysql_close($link);

Kết quả
Connected successfully

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP