Home > PHP Function > MySQLI Function

MySQLI Function

Danh sách
mysqli_stat() Hàm mysqli_stat() sẽ trả về trạng thái hiện tại của hệ thống.
mysqli_set_charset() Hàm mysqli_set_charset() sẽ thiết lập bảng mã kí tự mặc định khi bạn gửi dữ liệu từ form đến database server.
mysqli_select_db() Hàm mysqli_select_db() sẽ thay đổi database mặc định được thiết lập lúc khởi tạo kết nối MySQL.
mysqli_refresh() Hàm mysqli_refresh() sẽ làm mới các bảng, caches, hoặc các thông tin máy chủ đã sao chép.
mysqli_real_connect() Hàm mysqli_real_connect() sẽ khởi tạo kết nối đến máy chủ MySQL.
mysqli_query() Hàm mysqli_query() sẽ thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu.
mysqli_ping() Hàm mysqli_ping() có chức năng kiểm tra kết nối tới MySQL server, nếu kết nối bị gián đoạn nó sẽ cố gắng kết nối lại với server.
mysqli_options() Hàm mysqli_options() có chức năng thiết lập tùy chọn kết nối bổ sung và nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của kết nối.
mysqli_num_rows() Hàm mysqli_num_rows() sẽ trả về số hàng trong tập hợp kết quả truyền vào.
mysqli_num_fields() Hàm mysqli_num_fields() sẽ trả về số cột trong tập hợp kết quả truyền vào.
mysqli_next_result() Hàm mysqli_next_result() sẽ chuẩn bị kết quả kế tiếp trong tập hợp các kết quả thiết lập từ hàm mysqli_multi_query().
mysqli_multi_query() Hàm mysqli_multi_query() sẽ thực hiện một hoặc nhiều câu truy vấn đối với database, các câu truy phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;).
mysqli_init() Hàm mysqli_init() sẽ khởi tạo MySQLi và trả về một đối tượng để sử dụng kết hợp với hàm mysqli_real_connect().
mysqli_info() Hàm mysqli_info() sẽ trả về thông tin của lần truy vấn gấn nhất được thực hiện.
mysqli_get_server_version() Hàm mysqli_get_server_version() sẽ trả về phiên bản MySQL server dưới dạng số nguyên.
mysqli_get_server_info() Hàm mysqli_get_server_info() sẽ trả về phiên bản MySQL server.
mysqli_get_proto_info() Hàm mysqli_get_proto_info() sẽ trả về phiên bản của giao thức MySQL.
mysqli_get_host_info() Hàm mysqli_get_host_info() sẽ trả về tên máy chủ MySQL và kiểu kết nối.
mysqli_get_connection_stats() Hàm mysqli_get_connection_stats() sẽ trả về một mảng bao gồm số liệu về kết nối của client.
mysqli_get_client_version() Hàm mysqli_get_client_version() sẽ trả về phiên bản thư viện MySQL của hệ thống client.
mysqli_get_client_stats() Hàm mysqli_get_client_stats() sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin của client.
mysqli_get_charset() Hàm mysqli_get_charset() sẽ trả một đối tượng bao gồm các thông tin của bảng mã kí tự được thiết lập cho kết nối MySQL.
mysqli_free_result() Hàm mysqli_free_result() sẽ giải phóng bộ nhớ của biến đã lưu kết quả truy vấn trước đó.
mysqli_field_tell() Hàm mysqli_field_tell() sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ trong tập hợp các kết quả truy vấn.
mysqli_field_seek() Hàm mysqli_field_seek() sẽ đặt con trỏ tới cột được chỉ định trong tập hợp các kết quả.
mysqli_field_count() Hàm mysqli_field_count() sẽ trả về số cột trong kết quả của lần truy vấn gần nhất.
mysqli_fetch_row() Hàm mysqli_fetch_row() sẽ trả về hàng hiện tại của tập hợp các kết quả dưới dạng một mảng liên tục.
mysqli_fetch_object() Hàm mysqli_fetch_object() sẽ trả về hàng hiện tại của tập hợp các kết quả dưới dạng một đối tượng.
mysqli_fetch_lengths() Hàm mysqli_fetch_lengths() sẽ trả về kích thước của các cột trong bảng.
mysqli_fetch_fields() Hàm mysqli_fetch_fields() sẽ trả về một mảng các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng.
mysqli_fetch_field() Hàm mysqli_fetch_field() sẽ trả về thông tin một cột dưới dạng một đối tượng.
mysqli_fetch_assoc() Hàm mysqli_fetch_assoc() sẽ tìm và trả về một dòng kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp.
mysqli_fetch_array() Hàm mysqli_fetch_arrray() sẽ tìm và trả về một dòng kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp, mảng liên tục hoặc cả hai.
mysqli_fetch_all() Hàm mysqli_fetch_all() sẽ tìm và trả về tất cả các kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp.
mysqli_error() Hàm mysqli_error() sẽ trả về nội dung của lỗi gần nhất xảy ra khi gọi hàm nào đó từ kết nối MySQL.
mysqli_error_list() Hàm mysqli_error_list() sẽ trả về danh sách các lỗi của việc gọi hàm từ kết nối MySQL.
mysqli_errno() Hàm mysqli_errno() sẽ trả về mã của lỗi gần nhất của việc gọi các hàm từ một kết nối MySQL.
mysqli_connect_error() Hàm mysqli_connect_error() sẽ trả về nội dung lỗi của lần kết nối tới MySQL server gần nhất.
mysqli_connect_errno() Hàm mysqli_connect_errno() sẽ trả về lỗi cú pháp của lần kết nối tới MySQL server gần nhất.
mysqli_change_user() Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect().
mysqli_affected_rows() Hàm mysqli_affected_rows() sẽ trả về số dòng bị ảnh hưởng các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE, hoặc DELETE trước đó.
mysql_connect() Hàm mysql_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.
mysql_close() Hàm mysql_close() sẽ đóng lại một kết nối MySQL.
mysqli_connect() Hàm mysqli_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.
mysql_affected_rows() Hàm mysql_affected_rows() sẽ lấy về số hàng đã bị ảnh hưởng bởi các câu truy vấn INSERT, UPDATE, REPLACE hoặc DELETE vừa truy vấn gần nhất.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP