Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_change_user()
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_change_user() trong PHP

Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect().

Cú pháp

Cú phápmysqli_change_user($connect, $username, $pass, $dbname);

Trong đó:

  • $cocnnect là kết nối MySQL.
  • $username là tên user mới.
  • $pass là mật khẩu người dùng mới.
  • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thay đổi user thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_change_user():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Reset all and select a new database
mysqli_change_user($con, "my_user", "my_password", "my_test");

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP