Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_connect() trong PHP

Hàm mysqli_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect( $host, $username, $pass, $dbname);

Trong đó:

 • $host là tên hosting.
 • $username là tên người dùng MySQL.
 • $pass là mật khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu cần kết nối.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng đại diện cho kết nối với MySQL server.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysqli_connect():

Code
$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'lmgo');

if (!$link) {
  die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '
      . mysqli_connect_error());
}

echo 'Success... ' . mysqli_get_host_info($link) . "\n";

mysqli_close($link);;

Kết quả
Success... localhost via TCP/IP

Lưu ý rằng đây là tên csdl, username và password của mình. Cần phải thay đổi phù hợp với csdl, username, password của các bạn để hàm có thể kết nối.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP