Hàm mysqli_connect_errno() trong PHP

Hàm mysqli_connect_errno() sẽ trả về lỗi cú pháp của lần kết nối tới MySQL server gần nhất.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect_errno();

Hàm không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về cảnh báo về lỗi, nếu không có lỗi nào hàm sẽ trả về 0.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_connect_errno():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","abcd","wrong_pass","lmgo");
die("Connection error: " . mysqli_connect_errno());

Kết quả
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'abcd'@'localhost'
(using password: YES) in C:\xampp\htdocs\test\index.php on line 3Connection error: 1045

Ở đây mình đã cố tình truyền vào username và password sai để việc kết nối gặp lỗi.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net