Hàm mysqli_connect_error() trong PHP

Hàm mysqli_connect_error() sẽ trả về nội dung lỗi của lần kết nối tới MySQL server gần nhất. Khác với hàm mysqli_connect_errno(), nó chỉ trả về nội dung của lỗi.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect_error();

Hàm không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về nội dung lỗi( nếu có), nếu không có lỗi xảy ra hàm trả về NULL.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_connect_error():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","abcd","wrong_pass","lmgo");
echo "Connection error: " . mysqli_connect_errno() . "<br />";

echo "Connection error: " . mysqli_connect_error();

Kết quả
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'abcd'@'localhost'
(using password: YES) in C:\xampp\htdocs\test\index.php on line 2 Connection error: 1045

Connection error: Access denied for user 'abcd'@'localhost' (using password: YES)

Ở đây mình đã cố tình truyền username sai nên nhận được thông báo lỗi.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net