Hàm mysqli_errno() trong PHP

Hàm mysqli_errno() sẽ trả về mã của lỗi gần nhất của việc gọi các hàm từ một kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_errno( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mã của lỗi( nếu có). Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm sẽ trả về 0.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_errno():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform a query, check for error
if (!mysqli_query($con,"INSERT INTO wrong_table (FirstName) VALUES ('Glenn')")){
  echo("Errorcode: " . mysqli_errno($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP