Hàm mysqli_error() trong PHP

Hàm mysqli_error() sẽ trả về nội dung của lỗi gần nhất xảy ra khi gọi hàm nào đó từ kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_error( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hám sẽ trả về nội dung của lỗi xảy ra( nếu có), ngược lại hàm sẽ trả về NULL nếu không có lỗi xảy ra.

Ví dụ

cách sử dụng hàm mysqli_error():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform a query, check for error
if (!mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName) VALUES ('Glenn')")){
	echo("Error description: " . mysqli_error($con));
}

mysqli_close($con);

Kết quả
Error description: Table 'lmgo.persons' doesn't exist

Lỗi thông báo rằng bảng persons trong csdl lmgo không tồn tại.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net