Hàm mysqli_error_list() trong PHP

Hàm mysqli_error_list() sẽ trả về danh sách các lỗi của quá trình gọi hàm từ kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_error_list( $connect);

Trong đó:

 • $connect là kết nối cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng danh sách các lỗi đã xảy ra. mỗi phần tử sẽ bao gồm errno( mã lỗi), error( nội dung lỗi), và sqlstate.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_error_list():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform a query, check for error
if (!mysqli_query($con,"INSERT INTO wrong_table (FirstName) VALUES ('Glenn')")){
 echo "<pre>";
 	print_r(mysqli_error_list($con));
 echo "</pre>";
}

mysqli_close($con);

Kêt quả
Array
(
  [0] => Array
    (
      [errno] => 1146
      [sqlstate] => 42S02
      [error] => Table 'lmgo.wrong_table' doesn't exist
    )

)

Trong trường hợp này, do mình cố tình truyền vào một tên bảng không tồn tại nên việc truy vấn gặp lỗi.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net