Hàm mysqli_fetch_fields() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_fields() sẽ trả về một mảng các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_fields( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng. Nếu không có thông tin, hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_fields():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field information for all fields
	$fieldinfo=mysqli_fetch_fields($result);

	foreach ($fieldinfo as $val){
		printf("Name: %s\n",$val->name);
		printf("Table: %s\n",$val->table);
		printf("max. Len: %d\n",$val->max_length);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net