Hàm mysqli_fetch_lengths() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_lengths() sẽ trả về kích thước của các cột trong bảng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_lengths( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa kích thước của các cột nếu số nguyên đại diện cho kích thước mỗi cột. Trả về False nếu có lỗi xảy ra.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_lengths():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT * FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	$row=mysqli_fetch_row($result);

	// Display field lengths
	foreach (mysqli_fetch_lengths($result) as $i=>$val){
	    printf("Field %2d has length: %2d\n",$i+1,$val);
	}

	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net