Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_fetch_object()

Hàm mysqli_fetch_object() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_object() sẽ trả về hàng hiện tại của tập hợp các kết quả dưới dạng một đối tượng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_object( $result);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng đại diện cho hàng hiện tại của tập hợp kết quả. Trả về Null nếu không có thêm kết quả được tìm thấy.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_object():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	while ($obj=mysqli_fetch_object($result)){
	    printf("%s (%s)\n",$obj->Lastname,$obj->Age);
	}
  // Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP