Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_field_count()

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() sẽ trả về số cột trong kết quả của lần truy vấn gần nhất.

Cú pháp

Cú phápmysqli_field_count( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho số cột có trong kết quả của lần truy vấn gần nhất.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_field_count():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

mysqli_query($con,"SELECT * FROM Friends");
// Get number of columns - will always return 3
mysqli_field_count($con);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP