Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ trong tập hợp các kết quả truy vấn.

Cú pháp

Cú phápmysqli_field_tell( $result);

Trong đó:

 • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho vị trí hiện tại của con trỏ.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_field_tell():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){

 // Get field info for all fields
	while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
	  // Get field cursor position
	  $currentfield=mysqli_field_tell($result);
	  
	  printf("Column %d:\n", $currentfield);
	  printf("Name: %s\n", $fieldinfo->name);
	  printf("Table: %s\n", $fieldinfo->table);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP