Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_client_stats()
Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin của client.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_client_stats();

Hàm mysqli_get_client_stats() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin của client.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_client_stats():

Code
echo "<pre>";
	print_r(mysqli_get_client_stats());
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [bytes_sent] => 179478
  [bytes_received] => 376981
  [packets_sent] => 2644
  [packets_received] => 8014
  [protocol_overhead_in] => 32056
  [protocol_overhead_out] => 10576
  [bytes_received_ok_packet] => 0
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 5436
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 12348
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 271168
  [bytes_received_change_user_packet] => 73228
  [packets_sent_command] => 1212
  [packets_received_ok] => 0
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 604
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 1071
  [packets_received_prepare_response] => 4020
  [packets_received_change_user] => 2068
  [result_set_queries] => 604
  [non_result_set_queries] => 460
  [no_index_used] => 332
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 604
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 1464
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 1464
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 1028
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_affected_normal] => 200
  [rows_affected_ps] => 0
  [rows_skipped_normal] => 1464
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 1998
  [copy_on_write_performed] => 5390
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 110
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 48
  [active_connections] => 18446744073709551506
  [active_persistent_connections] => 18446744073709551568
  [explicit_close] => 110
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 604
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 1673
  [mem_emalloc_amount] => 319670
  [mem_ecalloc_count] => 5256
  [mem_ecalloc_amount] => 1941100
  [mem_erealloc_count] => 817
  [mem_erealloc_amount] => 73780
  [mem_efree_count] => 7597
  [mem_efree_amount] => 2273574
  [mem_malloc_count] => 6574
  [mem_malloc_amount] => 10108236
  [mem_calloc_count] => 4198
  [mem_calloc_amount] => 593372
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_amount] => 0
  ...
)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP