Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() sẽ trả về phiên bản thư viện MySQL của hệ thống client.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_client_version();

Hàm mysqli_get_client_version() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hám sẽ trả về số nguyên tuân thủ theo định dạng sau: main_version*10000 + minor_version*100 + sub_version. Ví dụ phiên bản 5.0.11 sẽ trả về kết quả 50011.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_client_version:

Code
echo "<pre>";
	print_r(mysqli_get_client_version());
echo "</pre>";

Kết quả
50011

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net