Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_host_info()

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() sẽ trả về tên máy chủ MySQL và kiểu kết nối.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_host_info( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về 

Hàm sẽ trả về một chuỗi đại diện cho tên máy chủ MySQL và kiểu kết nối.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_host_info():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()) {
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_host_info($con);

mysqli_close($con);

Kết quả
localhost via TCP/IP

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP