Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_proto_info()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_get_proto_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_proto_info() sẽ trả về phiên bản của giao thức MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_proto_info( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên đại diện cho phiên bản của giao thức MySQL.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_proto_info():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_proto_info($con);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP