Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_get_server_info()

Hàm mysqli_get_server_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_server_info() sẽ trả về một chuỗi đại diện cho phiên bản MySQL server đang sử dụng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_server_info( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi đại diện cho phiên bản MySQL server.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_server_info():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_server_info($con);

mysqli_close($con);

Kết quả
5.5.5-10.1.13-MariaDB

Lưu ý rằng đây là phiên bản mình đang sử dụng, kết quả có thể sẽ khác nếu các bạn đang sử dụng version MySQL khác.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net