Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_multi_query()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_multi_query() trong PHP

Hàm mysqli_multi_query() sẽ thực hiện một hoặc nhiều câu truy vấn đối với database, các câu truy vấn được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;).

Cú pháp

Cú phápmysqli_multi_query( $connect, $sql);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.
 • $sql là chuỗi bao gồm các câu truy vấn được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

Kết quả trả về 

Hàm trả về False nếu thực hiên truy vấn đầu tiên thất bại, ngược lại hàm sẽ trả về True.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_multi_query():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname FROM Persons ORDER BY LastName;";
$sql .= "SELECT Country FROM Customers";

// Execute multi query
if (mysqli_multi_query($con,$sql)){
	do{
	  // Store first result set
	  if ($result=mysqli_store_result($con)) {
	  	// Fetch one and one row
		  while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
		    printf("%s\n",$row[0]);
		  }
		  // Free result set
		  mysqli_free_result($result);
	  }
  }while (mysqli_next_result($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP