Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_next_result()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_next_result() trong PHP

Hàm mysqli_next_result() sẽ chuẩn bị kết quả kế tiếp trong tập hợp các kết quả thiết lập từ hàm mysqli_multi_query().

Cú pháp

Cú phápmysqli_next_result( $connect);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu chuẩn bị thành công. Ngược lại, nếu kết quả tiếp theo không tồn tại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_next_result():

Code
$con =m ysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname FROM Persons ORDER BY LastName;";
$sql .= "SELECT Country FROM Customers";

// Execute multi query
if (mysqli_multi_query($con,$sql)){
	do{
  // Store first result set
	  if ($result=mysqli_store_result($con)){
	  	while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
	    	printf("%s\n",$row[0]);
	  	}
	  	mysqli_free_result($con);
	  }
  }while (mysqli_next_result($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP