Hàm mysqli_next_result() trong PHP

Hàm mysqli_next_result() sẽ chuẩn bị kết quả kế tiếp trong tập hợp các kết quả thiết lập từ hàm mysqli_multi_query().

Cú pháp

Cú phápmysqli_next_result( $connect);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu chuẩn bị thành công. Ngược lại, nếu kết quả tiếp theo không tồn tại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_next_result():

Code
$con =m ysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname FROM Persons ORDER BY LastName;";
$sql .= "SELECT Country FROM Customers";

// Execute multi query
if (mysqli_multi_query($con,$sql)){
	do{
  // Store first result set
	  if ($result=mysqli_store_result($con)){
	  	while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
	    	printf("%s\n",$row[0]);
	  	}
	  	mysqli_free_result($con);
	  }
  }while (mysqli_next_result($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP