Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_num_fields() trong PHP

Hàm mysqli_num_fields() sẽ trả về số cột trong tập hợp kết quả truyền vào.

Cú pháp

Cú phápmysqli_num_fields( $result);

Trong đó:

  • $result là tập hợp kết quả trả về từ các hàm mysqli_query(), mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên đại diện cho số cột có trong kết quả.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_num_fields():

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
  // Return the number of fields in result set
	$fieldcount=mysqli_num_fields($result);
	printf("Result set has %d fields.\n",$fieldcount);
  // Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP