Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_options() trong PHP

Hàm mysqli_options() có chức năng thiết lập tùy chọn kết nối bổ sung và nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của kết nối.

Hàm mysqli_options() có thể được gọi nhiều lần để thiết lập nhiều tùy chọn.

Lưu ý: Hàm mysqli_options() nên được gọi sau hàm mysqli_init() và trước hàm mysqli_real_connect().

Cú pháp

Cú phápmysqli_options( $connect, $option, $value);

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.
 • $option là tùy chọn cần thiết lập, mang một trong các giá trị sau:
  • MYSQLI_OPT_CONNECT_TIMEOUT - thời gian kết nối với đơn vị giây.
  • MYSQLI_OPT_LOCAL_INFILE - bật/tắt LOAD LOCAL INFILE.
  • MYSQLI_INIT_COMMAND - lệnh thực hiện sau khi kết nối với MySQL server.
  • MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE - đọc các tùy chọn từ tập tin được đặt tên thay vì tập tin my.cnf.
  • MYSQLI_READ_DEFAULT_GROUP - Đọc các tùy chọn từ nhóm được đặt tên từ my.cnf hoặc tệp được chỉ định trong MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE.
  • MYSQLI_SERVER_PUBLIC_KEY - file RSA được sử dụng với xác thực dựa trên SHA-256.
 • $value là giá trị tương ướng với các $option.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công các tùy chọn, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_options():

Code
$con=mysqli_init();
if (!$con){
 die("mysqli_init failed");
}

mysqli_options($con,MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE,"myfile.cnf");

if (!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
 die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP