Hàm mysqli_ping() trong PHP

Hàm mysqli_ping() có chức năng kiểm tra kết nối tới MySQL server, nếu kết nối bị gián đoạn nó sẽ cố gắng kết nối lại với server.

Cú pháp

Cú phápmysqli_ping( $connect);

Trong đó:

$connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về False nếu kết nối bị gián đoạn. Ngược lại hàm trả về True.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_ping():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Check if server is alive
if (mysqli_ping($con)){
  echo "Connection is ok!";
}
else{
  echo "Error: ". mysqli_error($con);
}

mysqli_close($con);

Kết quả
Connection is ok!

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net