Home > PHP Function > MySQLI Function > mysqli_real_connect()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_real_connect() trong PHP

Hàm mysqli_real_connect() sẽ khởi tạo kết nối đến máy chủ MySQL.

Hàm mysqli_real_connect() có các điểm khác so với hàm mysqli_connect() như sau:

 • Mysqli_real_connect() yêu cầu một đối tượng hợp lệ được tạo ra bởi hàm mysqli_init().
 • Mysqli_real_connect() có thể được sử dụng với mysqli_options() để thiết lập các tùy chọn khác nhau cho kết nối.
 • mysqli_real_connect() có sử dụng tham số flag.

Cú pháp

Cú phápmysqli_real_connect( $connection, $host, $username, $password, $dbname, $port, $socket, $flag);

Trong đó:

 • $connection là đối tượng trả về từ hàm mysqli_init().
 • $host là host name hoặc tên địa chỉ IP.
 • $username là tên người dùng.
 • $password là mât khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.
 • $port cổng kết nối tới MySQL server.
 • $socket chỉ socket hoặc pipe đã được đặt tên sẽ được sử dụng.
 • $flag là các tùy chọn kết nối:
  • MYSQLI_CLIENT_COMPRESS - Sử dụng giao thức nén
  • MYSQLI_CLIENT_FOUND_ROWS - Trả lại số hàng phù hợp (không bị ảnh hưởng hàng)
  • MYSQLI_CLIENT_IGNORE_SPACE - Cho phép khoảng trống sau tên chức năng. Đặt các từ dành riêng cho chức năng
  • MYSQLI_CLIENT_INTERACTIVE - Cho phép tương tác trong khoảng thời gian không hoạt động trước khi kết thúc kết nối
  • MYSQLI_CLIENT_SSL - Sử dụng mã hóa SSL

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu khởi tạo thành công kết nối. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_real_connect():

Code
$con=mysqli_init();
if (!$con){
	die("mysqli_init failed");
}

if(!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
	die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP