Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm mysqli_stat() trong PHP

Hàm mysqli_stat() sẽ trả về một chuỗi chứa thông tin tương tự lệnh mysqladmin status.Chuỗi này bao gồm thời gian hoạt động bằng giây và số luồng chạy, câu hỏi, tải lại và bảng mở.

Cú pháp

Cú phápmysqli_stat( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi mô tả trạng thái hiện tại của hệ thống, nếu có lỗi xảy ra hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_stat():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo "System status: ". mysqli_stat($con); 

mysqli_close($con);

Kết quả
System status: Uptime: 27 Threads: 1 Questions: 2 Slow queries: 0
Opens: 0 Flush tables: 1 Open tables: 11 Queries per second avg: 0.074

Đây là kết quả với CSDL của mình, đối với CSDL của các bạn kết quả có thể sẽ khác.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP