Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm natsort() trong PHP

Hàm natsort() trong php dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng. Các phần tử sẽ được sắp xếp dựa theo giá trị của phần tử dựa vào trật tự alphabet.

Cú pháp

Cú phápnatsort($arr)

Trong đó:

 • $arr là mảng cần sắp xếp.

Ví dụ

Code
$array1 = $array2 = array(
	"top 13",
	"top 1",
	"top 10",
	"top 2"
);

sort($array1);
echo "Sắp xếp bình thường";
echo "<pre>";
	print_r($array1);
echo "</pre>";

natsort($array2);
echo "Sắp xếp theo trật tự tự nhiên";
echo "<pre>";
	print_r($array2);
echo "</pre>";

Kết quả
Sắp xếp bình thường
Array
(
  [0] => top 1
  [1] => top 10
  [2] => top 13
  [3] => top 2
)
Sắp xếp theo trật tự tự nhiên
Array
(
  [1] => top 1
  [3] => top 2
  [2] => top 10
  [0] => top 13
)

Như các bạn thấy ở trên, khi sắp xếp bình thường thì top 13 đứng trước top 2 vì kí tự '1' xuất hiện trước kí tự '2' còn khi sắp xếp bằng hàm natsort() thì top 2 sẽ xuất hiện trước do 2 sẽ nhỏ hơn 13.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP