Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm next() trong PHP

Hàm next() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử tiếp theo.

Cú pháp

Cú phápnext( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code
$arr = array(
	'vi tri 1', 
	'vi tri 2' , 
	'vi tri 3', 
	'vi tri 4'
);
echo pos($arr).'<br />';
next($arr);
echo pos($arr);

Kết quả
vi tri 1
vi tri 2

Như đã thấy trong ví dụ, con trỏ nội bộ đã di chuyển đến vị trí tiếp theo ( vị trí 2) so với vị trị mặc định ban đầu( vị trí 1).

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP