Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm ord() trong PHP

Hàm ord() sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự truyền vào. Kết quả trả về là một số nguyên. Nếu bạn truyền vào một chuỗi, hàm sẽ lấy kí tự đầu tiên của chuỗi.

ASCII là gì ?

ASCII là Tên một bộ ký tự dùng cho máy tính bao gồm 96 chữ thường và hoa cộng với 32 ký tự điều khiển không in ra.

Cú pháp

Cú phápord($char);

Trong đó:

  • $char là kí tự truyền vào.

Ví dụ

Code
$arr = [
	"a",
	"b",
	"n",
	"f",
	"freetuts"
];
foreach ($arr as $value) {
	echo ord($value) . "<br />";
}

Kết quả
97
98
110
102
102

Ta có thể thấy, kết quả của "f""freetuts" là giống nhau.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP