Hàm prev() trong PHP

Hàm prev() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử trước phần tử hiện tại.

Cú pháp

Cú phápprev( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code
$arr = array(
	'vi tri 1',
	'vi tri 2' ,
	'vi tri 3',
	'vi tri 4'
);
next($arr);
next($arr);
echo pos($arr).'<br />';
prev($arr);
echo pos($arr).'<br />';

Kết quả
vi tri 3
vi tri 2

Như đã thấy trong ví dụ, con trỏ nội bộ đã di chuyển đến vị trí trước đó( vị trí 2) so với vị trị hiện tại( vị trí 3).

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP