Hàm print() trong PHP

Hàm print() sẽ in ra chuỗi được truyền vào. Hàm luôn luôn trả về 1.

Lưu ý: print() thực chất không phải là một hàm, do vậy bạn có thể không cần sử dụng dấu ngoặc đơn để sử dụng hàm này.

Cú pháp

Cú pháp :print( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi muốn in.

Ví dụ

Code
print("Freetuts.net") . "<br />";

print "print() vẫn hoạt động khi không sử dụng dấu ngoặc đơn." . "<br />";

print "print() vẫn hoạt động khi
in nhiều dòng" . "<br />";

Kết quả
Freetuts.net
print() vẫn hoạt động khi không sử dụng dấu ngoặc đơn.
print() vẫn hoạt động khi in nhiều dòng

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net