Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm print_r() trong PHP

Hàm print_r() sẽ in biến ra thông tin của biến truyền vào một cách dễ hiểu đối với người sử dụng. Hàm print_r() thường được sử dụng kết hợp với thẻ <pre> trong các trường hợp in mảng, đối tượng...

Cú pháp

Cú pháp: print_r( $var);

Trong đó

  • $var là biến cần in ra thông tin.

Ví dụ

Code
$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"freetuts.net"
);
echo "<pre>";
	print_r($var);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [0] => php
    [1] => 2408
    [2] => css
    [3] => freetuts.net
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP