Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm range() trong PHP

Hàm range() trong php sẽ tạo ra một mảng, các phần tử của mảng là một dãy kí tự do người dùng truyền vào kí tự đầu và cuối.

Cú pháp

Cú pháprange($start, $end , $step);

Trong đó:

 • $start : là phần tử đầu tiên.
 • $end : là phần tử cuối cùng.
 • $step : độ chênh lệch của các phần tử liên tiếp, mặc định nếu không chuyền thì $step = 1.

Ví dụ

Code
$arr = range(1, 5);
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)

Code
$arr = range('a', 'h' , 2);
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => a
  [1] => c
  [2] => e
  [3] => g
)

Trên đây là cách sử hàm range() trong php.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP