Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm readlink() trong PHP

Hàm readlink() sẽ lấy nội dung mà đường dẫn tượng trưng truyền vào sẽ đi tới.

Cú pháp

Cú phápreadlink( $path);

  • $path là đường dẫn tượng trưng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về nội dung của đường dẫn tượng trưng, nếu chạy thất bại hám sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm readlink() trên trang chủ php.net:

Code
// output e.g. /boot/vmlinux-2.4.20-xfs
echo readlink('/vmlinuz');

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP