Hàm realpath() trong PHP

Hàm realpath() sẽ trả về đường dẫn tuyệt đối của đường dẫn truyền vào. Đường dẫn tuyệt đối sẽ không bao gồm các thành phần /./ hoặc /../.

Cú pháp

Cú pháprealpath( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn tương đối.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đường dẫn tuyệt đối nếu thành công, ngược lại hàm trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm realpath():

Code
$path = './test.txt';
echo realpath($path);

Kết quả
C:\xampp\htdocs\test\test.txt

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP