Hàm realpath_cache_get() trong PHP

Hàm realpath_cache_get() sẽ lấy nội dung của bộ nhớ cache cục bộ.

cache cục bộ là gì ?

Cũng tương tự như cache của trình duyệt, cache cục bộ cũng làm giảm thiểu một cách tối đa việc tìm kiếm dữ liệu của hệ thống, cái mà hệ thống đã từng tìm kiếm trước đó.

Cú pháp

Cú pháprealpath_cache_get();

Hàm realpath_cache_get() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin cache cục bộ của hệ thống.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm realpath_cache_get():

Code
echo "<pre>";
	print_r(realpath_cache_get());
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [C:\xampp/htdocs] => Array
    (
      [key] => 3303211530
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:\xampp\htdocs
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:\xampp] => Array
    (
      [key] => 1883071024
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:\xampp
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:\xampp/htdocs/test] => Array
    (
      [key] => 1246434029
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:\xampp\htdocs\test
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:\xampp/htdocs/test/index.php] => Array
    (
      [key] => 1177966390
      [is_dir] => 
      [realpath] => C:\xampp\htdocs\test\index.php
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

)

Đây là kết quả cache cục bộ của mình, kết quả sẽ khác với mỗi máy khác nhau.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net