Hàm realpath_cache_size() trong PHP

Hàm realpath_cache_size() sẽ trả về tổng số bộ nhớ mà hệ thống đã sử dụng để lưu trữ các cache cục bộ.

Cú pháp

Cú pháprealpath_cache_size();

Hàm realpath_cache_size() không sử dụng tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số bộ nhớ mà hệ thống đã dùng để lưu trữ cache cục bộ.

Ví dụ

Ví dụ về hàm realpath_cache_size():

Code
echo "<pre>";
	print_r(realpath_cache_size());
echo "</pre>";

Tham khảo: php.net

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP