Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm rename() trong PHP

Hàm rename() sẽ đổi tên file hoặc thư mục truyền vào. Nếu tên file mới đã tồn tại, nó sẽ ghi đè nội dung lên file đó. Nó cũng sẽ di chuyển file đến thư mục khác nếu tên file mới yêu cầu điều đó.

Trong trường hợp đổi tên thư mục, nếu tên mới đã tồn tại, hàm sẽ cảnh báo tới người dùng.

Cú pháp

Cú pháprename( $filename, $newname);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file, thư mục cần đổi tên.
  • $newname là tên mới của file, thư mục. $newname thực chất cũng phải là một đường dẫn.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu việc đổi tên thành công, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm rename():

Code
mkdir('test');
$path = 'test/test.txt';
file_put_contents($path, 'this is a test');
rename($path, 'example.txt');

Sau khi chạy code, file example.txt sẽ nằm trong với thư mục test.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP