Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm reset() trong PHP

Hàm reset() sẽ đặt lại con trỏ nội bộ của mảng về phần tử đầu tiên.

Cú pháp

Cú phápreset($array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần đặt lại con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code
$array = array(
	'vi tri 1', 
	'vi tri 2', 
	'vi tri 3', 
	'vi tri 4'
);

// mặc định con trỏ sẽ ở vị trí đầu tiên
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

// đến vị trí tiếp theo
next($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 2"

// cài lại con trỏ về vị trí đầu tiên
reset($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

Kết quả
vi tri 1
vi tri 2
vi tri 1

Trên đây là cách sử dụng hàm reset() trong php.

Tham khảo:php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP