Hàm rewind() trong PHP

Hàm rewind() sẽ đặt lại vị trí con trỏ nội bộ của file về đầu file.

Cú pháp

Cú pháprewind( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm rewind():

Code
$path = 'example.txt';
$fp = fopen($path, 'r+a+');
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp)."<br />";
rewind($fp);
echo ftell($fp);

Kết quả
5
0

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP