Hàm rewind() trong PHP

Hàm rewind() sẽ đặt lại vị trí con trỏ nội bộ của file về đầu file.

Cú pháp

Cú pháprewind( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm rewind():

Code
$path = 'example.txt';
$fp = fopen($path, 'r+a+');
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp)."<br />";
rewind($fp);
echo ftell($fp);

Kết quả
5
0

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP