Hàm rmdir() trong PHP

Hàm rmdir() sẽ xóa thư mục dựa theo đường dẫn truyền vào.

Lưu ý: thư mục muốn xóa phải rỗng và các quyền liên quan phải cho phép việc xóa thư mục.

Cú pháp

Cú pháp: rmdir( $dirname, $context);

Trong đó:

  • $dirname là đường dẫn tới thư mục cần xóa.
  • $context là tham số mô tả ngữ cảnh.

Kết quả trả về

Hàm trả về True nếu xóa thư mục thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm rmdir():

Code
if (!is_dir('examples')) {
    mkdir('examples');
}

rmdir('examples');

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net