Hàm serialize() trong PHP

Hàm serialize() sẽ mã hóa giá trị biến truyền vào thành một chuỗi đặc biệt, hàm trả về kết quả là chuỗi được mã hóa.

Lưu ý: hàm serialize() có thể sử dụng với một mảng dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp: serialize( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần chuyển đổi.

Ví dụ

Code
$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"freetuts.net"
);
$varSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($varSerialize);
echo "</pre>";

Kết quả
a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"freetuts.net";}

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP