Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm serialize() trong PHP

Hàm serialize() sẽ mã hóa giá trị biến truyền vào thành một chuỗi đặc biệt, hàm trả về kết quả là chuỗi được mã hóa.

Lưu ý: hàm serialize() có thể sử dụng với một mảng dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp: serialize( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần chuyển đổi.

Ví dụ

Code
$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"freetuts.net"
);
$varSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($varSerialize);
echo "</pre>";

Kết quả
a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"freetuts.net";}

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP